Ganesh à rayures

Ganesh. Madurai - 095
Madurai, Tamil Nadu. 2015