visage phare

Visage phare. RameshwaramRameshwaram, Tamil Nadu. 2015