Ganesh peint

Chennai - 15
Chennai, Tamil Nadu. 2015